I TEENUSE SISU

KODUTEENUS

Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärk on eaka või puudega inimese iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus §17, §18, §19

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”       

Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10. “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“

                                                

Teenuse sisu kirjeldus

Koduhooldusteenus pakub abi toimingutes,  mida isik oma  terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda iseseisvalt sooritada ning mida isik vajab toimetulekuks oma kodus. Koduteenuse maht määratakse kindlaks  lähtudes isiku  soovist  ja hinnatud  kõrvalabi vajadustest. Teenus sisaldab järgmisi põhitegevusi:

Abi kliendi kodus:

 • nõustamine ja teabe edastamine;
 • eluruumide esmasel korrastamisel;
 • abi hooldustoimingutel ( pesemine, riietamine);
 • abistamine toidu valmistamisel;
 • isiku hooldusabi: nahahooldus, lamatiste vältimine, hügieenitoimingud, raviskeemi jälgimine;
 • pereliikmete nõustamine (hooldamisvõtete  õpetamine, juhendamine).

Abi väljaspool kliendi kodu:

 • toiduainete ja majapidamistarvete ostmine;
 • abistamine maksete tasumisel;
 • ravimite ostmine ja arstiabi korraldamine;
 • abi ühekordsetel asjaajamistel;
 • muude sotsiaalteenuste vahendamine (transport, toitlustamine jms.).

Koduteenus ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel.

Teenuse sihtgrupp

Täisealised isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.

Teenuse osutamise maht

Ühele isikule 2-10 tundi nädalas, vastavalt hindamistulemustele.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Aruandlus, dokumendid.

 • Isiku või tema esindaja avaldus  koduteenuste saamiseks.
 • Hooldusvajaduse hindamine avahooldusspetsilisti poolt, millele tuginedes koostatakse hooldusplaan.
 • Hooldusplaani korrigeeritakse vastavalt vajadusele või vaadatakse  koos kliendiga üle vähemalt korda aastas.
 • Kliendi või tema esindajaga sõlmitakse Leping koduhooldusteenuse osutamiseks.
 • Sotsiaalhooldaja täidab hoolduspäevikut, kuhu  teeb sissekande iga külastuskorra kohta. Hoolduspäevaik asub kliendi kodus.

Statistilised andmed koduteenuse osutamise mahu ja sihtrühma  kohta  kajastuvad    Sotsiaalministeeriumile esitatavas aasta-aruandes.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Koduteenuse osutamist koordineerib avahooldusspetsialist, teenust osutavad sotsiaalhooldajad. Sotsiaalhooldaja teeb koostööd teiste sotsiaaltöötajatega   ning tervishoiuasutustega, kliendi lähivõrgustikuga, lähtudes kliendi vajadustest.

Nõuded keskkonnale,  vahenditele.

Teenust pakutakse kliendi kodus.  Teenus ei sisalda teenuse saajale vajalikke hooldus- ja abivahendeid.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenuse hinnad kehtestatakse  Keila Linnavalitsuse korraldusega.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Sotsiaalhooldaja on  kutsealase ettevalmistusega töötaja. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähivõrgustikuga.  Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest, mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.