I TEENUSE SISU

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

Teenuse eesmärk Inimese iseseisev toimetulek ja areng läbi psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise. Isiku toetamine läbi   igapäevaelu- ja tööoskuste kujundamise ning pereliikmete ja lähedaste   nõustamise.
Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 87, § 88, § 89, § 90

Keila LvK määrus nr 5, 20.02.2010 ”Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017

Psühhiaatrilise abi seadus § 5 lg 2

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse pakkumisel lähtutakse isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

nõustamine puudest tulenevate igapäevaelu probleemide lahendamisel;

igapäevaelu oskuste arendamine (eelarve koostamine ja selle järgimine, vajadusel saatmine pangas, sisseostude sooritamisel);

sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine ning arendamine;

nõustamine tööhõivealastes küsimustes ja kaasamine töösarnasesse tegevusse;

aja planeerimine, vaba aja sisustamine;

juhendamine asjaajamistel ametiasutustes, üldiste avalike teenuste kasutamisel, uutes koduvälist liikumist nõudvates olukordades;

pereliikmete ja lähedaste nõustamine, toetamine;

eneseabigruppide tegevuses osalemise toetamine;

tervisliku seisundi jälgimine, vajadusel saatmine perearsti või psühhiaatri konsultatsioonidel.

Teenuse sihtgrupp Täisealine isik, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire.
Teenuse osutamise maht Teenust osutatakse isikule Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotuse alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk, eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused, ülesanded ning teenuse soovitatav maht. Teenusele suunatud isiku rehabilitatsiooniplaan peab sisalduma ka tema isiklikus toimikus. Suunamine igapäevaelu toetamise teenusele antakse kuni 5 aastaks.
II TEENUSE OSUTAMINE  
Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus.

Isiku või tema seadusliku esindaja kirjalik Erihoolekandeteenuste taotlus Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang, isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel koopia kohtumäärusest isiku esindatuse kohta).

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotusega pöörduda Keila Sotsiaalkeskuse (teenuse osutaja) poole.

Üks kord aastas esitab Keila Sotsiaalkeskus aruande Sotsiaalministeeriumile.

Nõuded töökorraldusele, koostööle Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Vajadusel tehakse koostööd ravi- ja/või perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega. Iga teenust kasutava kliendi kohta peab olema avatud teenuse osutamist kirjeldav isiklik toimik, mis sisaldab vajalikke dokumente ja tegevuse/ ülesannete täitmise arvestust.
Nõuded keskkonnale, ruumidele Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse Sotsiaalkeskuse ruumides ning teenuse saaja eluruumides.
Teenuse finantseerimise põhimõtted Teenust finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt, ruumide ekspluatatsioonikulud tasutakse Keila linna eelarvest. Teistest omavalitsustest teenuse kautajatele, kelle elukohaks ei ole Keila linn, on kehtestatud omaosaluse hind, mille eest tasub elukohajärgne omavalitsus.
III TEENUSE OSUTAJA  
Nõuded personalile Psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutav personal peab olema läbinud tegevusjuhendaja koolituse. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Töötaja mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.
I TEENUSE SISU

 IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

Teenuse eesmärk Inimese iseseisev toimetulek ja areng läbi psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise. Isiku toetamine läbi   igapäevaelu- ja tööoskuste kujundamise ning pereliikmete ja lähedaste   nõustamise.
Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 87, § 88, § 89, § 90

Keila LvK määrus nr 5, 20.02.2010 ”Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017

Psühhiaatrilise abi seadus § 5 lg 2

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse pakkumisel lähtutakse isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

nõustamine puudest tulenevate igapäevaelu probleemide lahendamisel;

igapäevaelu oskuste arendamine (eelarve koostamine ja selle järgimine, vajadusel saatmine pangas, sisseostude sooritamisel);

sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine ning arendamine;

nõustamine tööhõivealastes küsimustes ja kaasamine töösarnasesse tegevusse;

aja planeerimine, vaba aja sisustamine;

juhendamine asjaajamistel ametiasutustes, üldiste avalike teenuste kasutamisel, uutes koduvälist liikumist nõudvates olukordades;

pereliikmete ja lähedaste nõustamine, toetamine;

eneseabigruppide tegevuses osalemise toetamine;

tervisliku seisundi jälgimine, vajadusel saatmine perearsti või psühhiaatri konsultatsioonidel.

Teenuse sihtgrupp Täisealine isik, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire.
Teenuse osutamise maht Teenust osutatakse isikule Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotuse alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk, eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused, ülesanded ning teenuse soovitatav maht. Teenusele suunatud isiku rehabilitatsiooniplaan peab sisalduma ka tema isiklikus toimikus. Suunamine igapäevaelu toetamise teenusele antakse kuni 5 aastaks.
II TEENUSE OSUTAMINE  
Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus.

Isiku või tema seadusliku esindaja kirjalik Erihoolekandeteenuste taotlus Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang, isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel koopia kohtumäärusest isiku esindatuse kohta).

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotusega pöörduda Keila Sotsiaalkeskuse (teenuse osutaja) poole.

Üks kord aastas esitab Keila Sotsiaalkeskus aruande Sotsiaalministeeriumile.

Nõuded töökorraldusele, koostööle Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Vajadusel tehakse koostööd ravi- ja/või perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega. Iga teenust kasutava kliendi kohta peab olema avatud teenuse osutamist kirjeldav isiklik toimik, mis sisaldab vajalikke dokumente ja tegevuse/ ülesannete täitmise arvestust.
Nõuded keskkonnale, ruumidele Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse Sotsiaalkeskuse ruumides ning teenuse saaja eluruumides.
Teenuse finantseerimise põhimõtted Teenust finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt, ruumide ekspluatatsioonikulud tasutakse Keila linna eelarvest. Teistest omavalitsustest teenuse kautajatele, kelle elukohaks ei ole Keila linn, on kehtestatud omaosaluse hind, mille eest tasub elukohajärgne omavalitsus.
III TEENUSE OSUTAJA  
Nõuded personalile Psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutav personal peab olema läbinud tegevusjuhendaja koolituse. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Töötaja mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.