I TEENUSE SISU

 IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS

Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärk on emotsionaalse ja sotsiaalse toimetuleku toetamise abil tagada inimesele parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 87, § 88, § 89, § 90

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 ”Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10 “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“

Sotsiaalministri 30.06.2009, määrus nr. 58 ” Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse pakkumisel lähtutakse isiku  vajadustest ja sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist. Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

  • nõustamine erivajadusest  tulenevate igapäevaelu probleemide lahendamisel;
  • igapäevaelu toimetulekoskuste arendamine;
  • sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine ning toetamine;
  • nõustamine tööhõivealastes küsimustes ja kaasamine töösarnasesse tegevusse;
  • aja planeerimine, vaba aja sisustamine;
  • abi ja juhendamine asjaajamistel ametiasutustes, üldiste avalike teenuste kasutamisel, uutes koduvälist liikumist nõudvates olukordades;
  • pereliikmete ja lähedaste nõustamine, toetamine;
  • tervisliku seisundi jälgimine, vajadusel saatmine perearsti või eriarsti  konsultatsioonidel.

 

Teenuse sihtgrupp

Täiskasvanud, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi või järelevalvet.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse  alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk ja eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused. Teenuse minimaalne maht on 4 tundi kuus. Igapäevaelu toetamise teenusele suunatakse  kuni 5 aastaks.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus.

  • Isik või tema seaduslik esindaja esitab kirjaliku  taotluse Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang,  rehabilitatsiooniplaan).
  • Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud  suunamisotusega pöördub isik või tema esindaja Keila Sotsiaalkeskuse (teenuse osutaja) poole.

 

Statistilised andmed teenuse osutamise mahu ja sihtrühma kohta kajastuvad Sotsiaalministeeriumile esitatavas aastaaruandes.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Vajadusel tehakse koostööd ravi- ja perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega. Iga teenust kasutava kliendi kohta on avatud teenuse osutamist kirjeldav toimik, mis sisaldab vajalikke dokumente ja tegevuste täitmise arvestust.

Järelvalvet teenuse osutamise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse Sotsiaalkeskuse ruumides ning teenuse saaja eluruumides.

Sotsiaalkeskuse ruumidele on väljastatud Terviseameti poolt luba erihoolekandeteenuste osutamiseks.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

 

Teenuse osutamise tegevuskulud finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt, ruumide kasutuskulud tasutakse Keila linna eelarvest. Isikute puhul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Keila linn, sõlmitakse kokkulepe kulude katmise osas elukohajärgse omavalitsusega.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutav personal on läbinud tegevusjuhendaja koolituse või omab erialast kõrgharidust.

Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.