I TEENUSE SISU

 ELURUUMI TAGAMINE

 

Teenuse eesmärk

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on elukoha kindlustamine isikule, kes ei ole oma tervislikust või sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda või oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 41,42 ja 43

Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10 “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010     “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”      

Keila LvK määrus nr. 3, 30.01.2007,” Keila linna eluruumide kasutamise kord”

                                                                                                                    

Teenuse sisu kirjeldus

Elamine sotsiaaleluruumis või   linna omandis olevates eluruumides.

Teenuse sihtgrupp

Eluruumi tagamise teenust vajavad isikud on regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh. laste hoolekannaet vajavad isikud, kes materiaalse olukorra tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust.

Sotsiaalse, füüsilise või psüühilise erivajadusega isikud, kes vajavad abi ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid ning kelle eluruuumis ei ole võimalik abi andmist korraldada.

 

Teenuse osutamise maht

Eluruumi üürileping sõlmitakse kuni 1 aastaks. Teenuse vajadust hinnatakse üks kord aastas Keila Linnavalitsuse eluasemekomisjoni poolt.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

 

Aruandlus

Isiku avaldus Keila Linnavalitsuse eluasemekomisjonile.

Eluruumi üürileandmise otsustamisel kaalub eluasemekomisjon selle üürileandmist eluasemeteenuse vajajana järjekorda võetud isikutele, eluasemeprobleemi tõsidust, vabanenud eluruumi vastavust isiku vajadustele ja muid olulisi asjaolusid.

Isikuga sõlmitakse eluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping.

 

Statistilsed andmed teenuse osutamise kohta kajastuvad     Keila Sotsiaalkeskuse aastaaruandes ja Sotsiaalministeeriumile esitatavas aruandes.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Eluruumi tagamise teenust osutatakse koostöös teiste toetavate sotsiaalteenustega. Teenuse saaja peab kinni sotsiaaleluruumi sisekorrast. Sotsiaalmajas on ööpäevaringne valve.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Eluruumi kasutamise kulud tasub üürnik vastavalt sõlmitud üürilepingule. Sotsiaaleluruumi üüri määr kehtestatakse Keila Linnavalitsuse korraldusega.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Eluruumi tagamise teenust koordineerivad sotiaaltöötajad juhtumipõhiselt.