I TEENUSE SISU

 PÄEVAKESKUS

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus  kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

 

Teenuse eesmärk

Edendada ning säilitada suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsust sotsiaalsetel riskirühmadel, pakkudes eesmärgistatud ja mõtestatud tegevust läbi kultuurilise vabaaja veetmise.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 26 lg 1, § 27 lg 1.                                           Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1

Keila LvK määrus nr. 3, 29.01.2002

Keila LvK määrus nr. 4, 31.01.2006 "Riigieelarvest eraldatud vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ning kord"

Keila LvK määrus nr.5, 20.02.2010 “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”     

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017   

                                                     

Teenuse sisu kirjeldus

·         Vabaaja ürituste, huviringide töö ja ühiskülastuste korraldamine.

·         Päevakeskus pakub tegevust pensionäridele oktoobrist aprilli lõpuni, erihooldusklientidele aastaringselt.

·         Ringidetöö on integreeritud tegevus- ja loovteraapiavõtetega. Individuaaltöö vastavalt vajadusele.

 

Teenuse sihtgrupp

Eakad ja puudega inimesed, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.   

Teenuse osutamise maht

Vastavalt kokkuleppele ringide juhendajatega. Vabaaja üritused/ ühiskülastused toimuvad hooaja jookul vähemalt üks kord kuus.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

·         Sooviavaldus ringitöös osalemiseks päevakeskuse spetsialistile.

·         Psüühilise erivajadusega kliendil on ringide töös osalemise aluseks koostöökokkulepe.

·         Päevakeskuse teenustel osalemist registreerib ringijuht/ürituse läbiviija.

 

Päevakeskuse tegevuse koondaruanded esitatakse Keila Linnavalitsusele ja Sotsiaalministeeriumile.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Päevakeskuse tegevuskava on avalikustatud sotsiaalkeskuse infotahvlitel, kodulehel ja Keila Lehes. Avatud ürituste läbiviimine on kooskõlastatud vastavat valdkonda juhtiva linnaametnikuga ja avalikustatud Keila linna kultuurikalendris.

Päevakeskus teeb koostööd Keila linna kultuuri- ja haridusasutustega ning mittetulundusühingutega.  

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust finantseeritakse Keila linna eelarvest. Ringitöö vahendite puhul rakendatakse ka kliendi omaosalust kallimate tegevusvahendite (nt. siidimaali toorikud, savi kasutamisel). Väljasõitude ja ekskursioonide puhul tasub klient reeglina oma kulutuste eest ise, v.a. projektipõhised üritused.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Päevakeskuse spetsialist ja juhendajad on oma valdkonna kogenud tegijad, kes oskavad oma teadmisi ja oskusi edasi anda.Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale.