I TEENUSE SISU

SOTSIAALTRANSPORDITEENUS

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

Teenuse eesmärk Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimestel ja eakatel, kellel puue või tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada   invatranspordivahendit avalike teenuste kasutamiseks.
Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 38, § 39, § 40

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1

Keila LvK määrus nr 5, 20.02.2010 “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”    

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017

Keila LvK määrus nr 10, 29.03.2016“Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ § 4 p 1; § 6 lg1 ja 2

Teenuse sisu kirjeldus

Sotsiaaltransporditeenust võimaldatakse erivajadusega lastele sõiduks haridusasutusse, tervishoiu- või rehabilitatsiooniasutustesse.

Puudega inimestele ja eakatele võimaldatakse sotsiaaltransporditeenust sõiduks ametiasutustesse ja/või tervishoiuasutustesse.

Sotsiaaltransporditeenust osutakse kaheksa kohalise väikebussiga, millele on paigaldatud ratastoolitõstuk. Teenust ei osutata individuaalteenusena.

Teenuse sihtgrupp Puudega isikud, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.
Teenuse osutamise maht Vastavalt põhjendatud vajadusele.
II TEENUSE OSUTAMINE  
Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus.

Sõidutellimuse esitamine sotsiaalkeskuse infotelefonil.

Avalduse vormistamine teenuse saamiseks (vajadusel kliendi andmete registreerimine).

Sõidu registreerimine põhjendatud vajadusel.

Päevase sõidugraafiku koostamine ja selle kliendile teavitamine.

Päevase tellimuse kohta koostatakse sõiduleht, kus on kirjas kliendi nimi, kontaktandmed, sihtkoha aadress ja sõidu maksumus.

Klient kinnitab oma allkirjaga sõidu sooritamist ja tasumist.

Bussijuht täidab igapäevaselt sõidupäevikut.

Kokkuvõte sõidupäevikust koos transpordiaruandega esitatakse Keila Linnavalitsusele üks kord kuus. Üks kord aastas esitab Keila Sotsiaalkeskus aruande Sotsiaalministeeriumile.

Nõuded töökorraldusele, koostööle Sotsiaaltransporditeenust osutatakse võimalikult paindlikult, lähtudes tellijate arvust ning vajadustest.
Nõuded keskkonnale, ruumidele/ vahenditele. Teenust osutatakse tehniliselt heas korras sõidukitega, mis vastavad (inva)tehnilistele nõuetele. Transportimisel peab olema tagatud teenust saava isiku turvalisus: isik peab olema sõidu ajal turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud.
Teenuse finantseerimise põhimõtted Teenuse hind määratakse Keila Linnavalitsuse korraldusega. Transporditeenus on tasuta sügava puudega inimestele sõiduks tervishoiu/ rehabilitatsiooniasutustesse.
III TEENUSE OSUTAJA  
Nõuded personalile Vajalik B-kategooria juhiluba. Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt. Oskab suhelda erivajadusega inimestega, teab oma vastutust sõidu ohutuse ja turvalisuse eest.