I TEENUSE SISU

 TÖÖTAMISE TOETAMISE TEENUS

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

Teenuse eesmärk Juhendada ja nõustada isikut tema võimetele sobiva töö otsimise, tööharjumuse kujundamise ja töötamise ajal, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti.
Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 91, § 92, § 93

Keila LvK määrus nr 5, 20.02.2010 ”Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017

Psühhiaatrilise abi seadus § 5 lg 2

                                                     

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse osutamisel lähtutakse isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

isiku motiveerimine tööle asumisel; isiku huvidest lähtuva võimetekohase töö leidmine; isiku toetamine , juhendamine ja nõustamine tööandja tööjuhiste kohaselt töötamise ajal; isiku juhendamine ja nõustamine töökohal,   tööandjat nõusolekul, isiku tööle rakendamisel; valmistama isikut ette iseseisvalt ilma toetuseta tööle asumiseks.

Teenuse sihtgrupp Täisealine isik, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ning ta vajab töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist.
Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotusealusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk, eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused, ülesanded ning teenuse soovitatav kestus. Teenusele suunatud isiku rehabilitatsiooniplaan peab sisalduma ka tema isiklikus toimikus. Töötamise toetamise teenuse osutaja peab leidma teenust saama suunatud isikule sobiva töö vähemalt ühe aasta jooksul pärast isikule teenuse osutamise alustamist. Kui töötamise toetamise teenust saama suunatud isik ei ole ühe aasta jooksul pärast töötamise toetamise teenuse osutamise alustamist ühtegi temale pakutud tööd vastu võtnud, lõpetatakse talle selle suunamisotsuse alusel teenuse osutamine.

Suunamine töötamise toetamise teenusele antakse kuni 5 aastaks.

II TEENUSE OSUTAMINE  
Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

Isiku või tema seadusliku esindaja kirjalik Erihoolekandeteenuste taotlus Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang, isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel koopia kohtumäärusest isiku esindatuse kohta).

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotusega pöörduda Keila Sotsiaalkeskuse (teenuse osutaja) poole.

Üks kord aastas esitab Keila Sotsiaalkeskus aruande Sotsiaalministeeriumile.

Nõuded töökorraldusele, koostööle Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Vajadusel tehakse koostööd ravi- ja/või perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega. Iga teenust kasutava kliendi kohta peab olema avatud teenuse osutamist kirjeldav isiklik toimik, mis sisaldab vajalikke dokumente ja tegevuse/ ülesannete täitmise arvestust.
Nõuded keskkonnale, ruumidele Nõuded teenuse osutajale puuduvad. Teenust osutatakse sotsiaalkeskuse ruumides või avatud tööturul.
Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenuse osutamise tegevuskulud finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt, ruumide kasutuskulud tasutakse Keila linna eelarvest.

Isikute puhul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Keila linn, sõlmitakse kokkulepe kulude katmise osas elukohajärgse omavalitsusega.

III TEENUSE OSUTAJA  
Nõuded personalile Psüühilise erivajadusega inimestele teenust pakkuv personal peab olema läbinud tegevusjuhendaja koolituse. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.