I TEENUSE SISU

TOETATUD ELAMISE TEENUS

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

Teenuse eesmärk Isiku sotsiaalse toimetuleku toetamine, koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises, et tagada võimalikult iseseisev toimetulek.
Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 94, § 95, § 96

Keila LvK määrus nr 5, 20.02.2010 ”Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017

Psühhiaatrilise abi seadus § 5 lg 2

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse osutamisel lähtutakse isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

isiku juhendamine igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel;

isiku juhendamine eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel;

abistamine ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises sotsiaaleluruumides;

juhendamine asjaajamistel ametiasutustes, üldiste avalike teenuste kasutamisel, uutes koduvälist liikumist nõudvates olukordades;

tervisliku seisundi jälgimine, vajadusel saatmine perearsti või psühhiaatri konsultatsioonidel;

valmistama isikut ette iseseisvaks elamiseks ning juhendama ja abistama teda elamispinna hankimisel.

Teenuse sihtgrupp

Täisealised isikud, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire. Isik suudab ise enda eest hoolitseda ning juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega.

Teotatud elamise teenust koos eluasemeteenusega pakutakse isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andemetel on Keila linn.

Teenuse osutamise maht Teenust osutatakse isikule Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotuse alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk, eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused, ülesanded ning teenuse soovitatav kestus. Teenusele suunatud isiku rehabilitatsiooniplaan peab sisalduma ka tema isiklikus toimikus. Suunamine toetatud elamise teenusele antakse kuni 5 aastaks. 
II TEENUSE OSUTAMINE  
Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

Isiku või tema seadusliku esindaja kirjalik Erihoolekandeteenuste taotlus Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang, isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel koopia kohtumäärusest isiku esindatuse kohta).

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotusega pöörduda Keila Sotsiaalkeskuse (teenuse osutaja) poole.

Üks kord aastas esitab Keila Sotsiaalkeskus aruande Sotsiaalministeeriumile.

Nõuded töökorraldusele, koostööle Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Vajadusel tehakse koostööd ravi- ja/või perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega. Iga teenust kasutava kliendi kohta peab olema avatud teenuse osutamist kirjeldav isiklik toimik, mis sisaldab vajalikke dokumente ja tegevuse/ ülesannete täitmise arvestust. 
Nõuded keskkonnale, ruumidele Toetatud elamise teenust võib osutada teenust saama õigustatud isiku eluruumides või muudes nimetatud teenuse osutamiseks sobivates kohtades.
Teenuse finantseerimise põhimõtted Teenuse tegevuskulud finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt. Isik tasub ise eluasemekulud.
III TEENUSE OSUTAJA  
Nõuded personalile Psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutav personal peab olema läbinud tegevusjuhendaja koolituse. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Töötaja mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.