Meie asutusest

Keila Sotsiaalkeskus loodi 1996. aastal, eesmärgiga pakkuda sotsiaalteenuseid linnaelanikele. Asutuse tegevus on aastate jooksul laienenud, hõlmates erinevaid teenuseid, sihtgruppe ja partnereid. Seisuga 2021 aasta töötab asutuses 45 põhikohaga töötajat, lisaks lepingulised töötajad puudega inimeste abistajatena, tugiisikud ja ringide juhendajad.

1996. aastal alustas tööd päevakeskus pensionäridele ja puudega inimestele ning asutus hakkas koordineerima koduhooldusteenuste pakkumist.

1997. aastal alustati toitlustusteenuse pakkumisega ning tööle asus esimene Keila linna lastekaitsespetsialist. Alates 2015. aastast töötavad lastekaistetöötajad Keila Linnavalitsuses ametnikena.

1999. aastal lisandusid sotsiaaltransporditeenus invabussi näol ja toetavad erihoolekandeteenused, mida osutatakse nii linna kui naaberomavalitsuste psüühilise erivajadustega inimestele.

2003. aastal avas uksed kodutute öömaja, mis kokkuleppe alusel teenindas nii linnast kui teistest omavalitsustest pärit abivajajaid. 2013. aastal suleti öömaja ning 2014 avati majutusüksus.

2005. aastast tegutseb kaitstud töö keskus, mis täna pakub pikaajalise kaitstud töötamise ja toetatud töötamise teenust erivajadustega inimestele. Allhanketööde vahendajaks ja koordineerijaks loodi MTÜ Töötahe.

2015. aastast pakume tugiisikuteenust erivajadusega lastele koolis ja lasteaias, lisaks pakuvad raskustes peredele tuge peretöötajad. Suvistel koolivaheaegadel oleme pakkunud erivajadusega lastele päevahoiuteenust.

2016. aastal kolis sotsiaalkeskus uutesse ja avaratesse ruumidesse Pargi tänavale, kus alustasime ka eluasemeteenuste pakkumist.

2018. aastal loodi ESF projekti toel päevahoiuteenus mäluhäiretega inimestele ning koduhooldus laiendas teenuspaketti isikuabi hooldusteenuse osas. Alustasime tugiisikuteenuse pakkumist tööealistele abivajajatele.

2020. aastal avas ukse kogukonnas elamise teenusmaja aadressil Barsbütteli 64, kus pakutakse kogukonnas elamise teenust kümnele linna erivajadusega inimesele.


Meie igapäevatöös on olulisel kohal koostöö linna haridus- ja tervishoiuasutustega ning mittetulundusühingutega, tagamaks paremaid teenuseid linnaelanikele. Sotsiaalkeskuses käib koos  ka Lääne-Harjumaa  Invaühing.

Sotsiaalkeskuse traditsioonilisteks üritusteks on saanud iga-aastane jõululaat, ringide kevadine ülevaatenäitus, osalemine Keila linna päeval käsitöötelgi ja käsitööväljapanekuga Mardilaadal.

Töötajatega tähistame koos sotsiaaltöötajate päeva, toimub jõulupidu ning igal aastal asutuse sünnipäeval valime enda hulgas Sädeinimese, kes on kõige enam sütitanud oma kolleege eeskuju ja positiivse energiaga.


Meie missioon: Oleme mitmekülgset tuge pakkuv sotsiaalteenuste keskus – märkame, aitame, hoolime.

Meie visioon: Kliendid, koostööpartnerid ja kogukond väärtustavad meid usaldusväärse sotsiaalteenuste keskusena:

  • klientide vajadustest lähtuvad, professionaalsed ja paindlikud teenused kogu elukaare jooksul;

  • klienti, töötajat ja teenuste arengut toetav keskus;

  • kõik teenused on kogukonnas kättesaadavad toimiva koostöövõrgustiku kaudu.


Meie põhiväärtused

Meeskonnatöö – tegutseme oma oskusi ja kogemusi rakendades ühise eesmärgi nimel.

Kaasamine – lähtume kliendi vajadustest ja õigustest, kaasates kliente teenuste planeerimise ja hindamise protsessi.

Vastutustunne – vastutame nii oma tehtud kui tegemata töö eest, olles teadlikud oma vastutusest ja selle piiridest.

Tunnustamine ja toetamine – iga töötaja on oluline ja tähtis, olles asutuse suurim väärtus.

Avatus ja koostöö – võrgustiku, kogukonnatöö ja koostööpartnerite kaasamine muudab meie igapäevatöö efektiivsemaks.

Arenemine asutuse ja töötajana – väärtustame pidevat arengut. Arendame ennast, kutseala ja töökeskkonda.