Kliendile

Kliendina on mul õigus:

- Saada minu vajadustega sobivaid teenuseid ning olla koheldud hoolivalt ja lugupidavalt.
- Võrdsele kohtlemisele sõltumata soost, rahvusest, rassist, usutunnistusest, päritolust, poliitilistest veendumustest, varanduslikust ja sotsiaalsest või muust seisundist.
- Saada informatsiooni sotsiaalkeskusest, siin pakutavatest teenustest, tegevustest, üritustest ja
- Tutvuda minuga seotud sotsiaalkeskuses koostatud dokumentidega.
- Isikuandmete kaitsele (ilma minu või eeskostja nõusolekuta ei tohi keegi avaldada mind puudutavaid andmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui seadus ei sätesta teisiti).
- Teha ettepanekuid sotsiaalkeskuse töö paremaks korraldamiseks.


Kliendina olen kohustatud:

- Olema lugupidav ja heatahtlik töötajate ning teiste klientide vastu.
- Hoidma sotsiaalkeskuse ruume, mööblit ja muid esemeid.
- Pidada kinni sotsiaalkeskusega sõlmitud kokkulepetest, muutustest teavitan töötajat.
- Sotsiaalkeskusesse mitte tooma lemmikloomi ning sobimatuid ja ohtlikke esemeid.
- Ebasobiva käitumise korral lahkuma sotsiaalkeskusest.
- Dokumendis lähtume ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsiooni põhimõtetest.