Kliendile

Kliendina on mul õigus:

 • Saada minu vajadustega sobivaid teenuseid ning olla koheldud hoolivalt ja lugupidavalt.
 • Võrdsele kohtlemisele sõltumata soost, rahvusest, rassist, usutunnistusest, päritolust, poliitilistest veendumustest, varanduslikust ja sotsiaalsest või muust seisundist.
 • Saada informatsiooni sotsiaalkeskusest, siin pakutavatest teenustest, tegevustest, üritustest ja tulemustest.
 • Tutvuda minuga seotud sotsiaalkeskuses koostatud dokumentidega.
 • Isikuandmete kaitsele (ilma minu või eeskostja nõusolekuta ei tohi keegi avaldada mind puudutavaid andmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui seadus ei sätesta teisiti).
 • Teha ettepanekuid sotsiaalkeskuse töö paremaks korraldamiseks.


Kliendina olen kohustatud:

 • Olema lugupidav ja heatahtlik töötajate ning teiste klientide vastu.
 • Hoidma sotsiaalkeskuse ruume, mööblit ja muid esemeid.
 • Pidama kinni sotsiaalkeskusega sõlmitud kokkulepetest ja teavitama muutustest töötajat.
 • Sotsiaalkeskusesse mitte tooma lemmikloomi ning sobimatuid ja ohtlikke esemeid.
 • Ebasobiva käitumise korral lahkuma sotsiaalkeskusest.